ME/CFS ”Kronisk trötthet”

ME/CFS

Internationell konsensus kring definitionen av sjukdomen ME/CFS

ME/CFS är en förvärvad organisk, patofysiologisk, multisystemisk sjukdom som förekommer både i sporadisk och epidemisk form.

Myalgic Encephalomyelitis (ICD 10 G93.3), som inbegriper CFS, är klassad som en neurologisk sjukdom i WHO:s International Classification of Diseases (ICD).

Kronisk trötthet får inte förväxlas med ME/CFS, eftersom den ”trötthet” som ME/CFS orsakar är en patofysiologisk utmattning och bara ett av många symptom.

Övertygande forskningsbevis på fysiologiska och biokemiska avvikelser identifierar ME/CFS som en avgränsad, biologisk, klinisk sjukdom.

Källa: A Clinical Case Definition and Guidelines for Medical Practitioners, 2005. Carruthers & van de Sande.

I Sverige så räknar man med att omkring 4% av befolkningen lider av sjukdomen ME (Myalgisk Encefalomyelit) som är en neurologisk sjukdom som även kallas för kronisk trötthet eller CFS (Chronic Fatigue Syndrome). Det här är minst sagt en lurig sjukdom som kan vara svår att upptäcka trots att vi idag vet en hel del både om symptom och orsaker. Sjukdomen är känd sedan slutet av 1960-talet men det har tagit tid att kartlägga orsaker till den och se precis hur sjukdomsförloppet ser ut då en person har fått ME. Senare studier har visat att det mest är unga människor (15-45 år) som drabbas av ME/CFS, och tyvärr så verkar det inte finnas något sätt att garanterat bli helt återställd. Det man kan göra är att ändra sin livsstil och äta på rätt sätt med bra kosttillskott för att få en bättre tillvaro med mer energi. Forskningen går vidare så det är möjligt att man i framtiden kommer att kunna hjälpa fler som drabbats av sjukdomen ME att bli helt friska igen.

Hur får man ME?

Av den forskning som hittills har utförts inom området kronisk trötthet och Myalgisk Encefalomyelit så har man kunna se att sjukdomen ofta uppstår efter virussjukdomar. När detta sker så kan hela familjer och större grupper som smittats av samma sjukdom få det kroniska trötthetssyndromet som en följd av virussjukdomen. Det verkar alltså som att vissa virus och bakterier kan ha som biverkning sjukdomen ME. Dessutom så har man kunnat se ett samband mellan vaccinationer, exponering för tungmetaller, och om man utsätts för andra typer av gifter med ME. I Sverige så har professor Jonas Blomberg funnit tillräckligt med stöd för teorin om att det här är en autoimmun sjukdom. Det här betyder rent praktiskt att kroppens eget immunförsvar angriper den egna kroppsstrukturen. I fallet ME så menar Blomberg att immunsystemet bildar antikroppar som är till för att attackera den angripande mikroorganismen, det vill säga de bakterier eller det virus som man har ådragit sig, men på grund av att kroppens mitokondrier har en liknande beläggning av peptider som den angripande organismen har så blir det fel. Kroppens eget immunförsvar ger sig alltså på den egna kroppen och bryter ner viktiga delar av våra celler som är med och bildar energi. Det är alltså därför som den som drabbas av ME upplever en skarp förlust av energi och får diagnosen kronisk trötthet då han eller hon inte tycks kunna komma igen med hjälp av vanligt vila.

Blombergs forskning och teori är viktig för den ger oss bättre kunskap om vad ME beror på och hur man skulle kunna komma till bukt med sjukdomen. Man har kunnat se ett starkare samband mellan vissa typer av virussjukdomar och kronisk trötthet, men forskningen är långt från en verklig slutsats och det kan komma att ta tid innan man helt förstår hur det hela hänger ihop.

För oss vanliga döda så kan en tankeställare vara om man bör vaccinera sig för influensor eller inte. Då det är känt att influensa kan vara den typ av sjukdom som leder till ME så kan det anses ännu viktigare att undvika att dra på sig influensan. Detta får man förstås väga mot faran med vaccinationen i sig då det är känt att vissa vaccin som getts även i Sverige visat sig vara problematiska och orsaken till att människor som inte tidigare var sjuka ändå blev det.

Symptom

Har jag ME? Det här är en fråga som man kan ställa sig då man kanske upplever en enorm trötthet och inte förstår varför. För att det ska vara tal om ME så ska man uppleva en förlamande trötthet som inte går att vila bort. Ett annat symptom är att man efter fysisk aktivitet blir sämre. Om man har idrottat och en till två dagar senare blir sämre under flera månaders tid så kan detta alltså vara ett tecken på att man har kronisk trötthet. Vid försämringen så kan man få problem med feber, uppleva det som om man hade influensa, ha värk i hela kroppen och även ha svårt att fungera normalt rent mentalt. Har man dessa symptom och misstänker ME så ska man tala om detta då man går till sin doktor så att han eller hon kan ta reda på om det verkligen rör sig om denna sjukdom.